ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ลำดับ หมวดหมู่ สถานที่การแข่งขัน
1 ภาษาไทย อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
2 คณิตศาสตร์ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ(คณิตศาสตร์คิดเร็ว ที่ ธารน้ำใจ)
3 วิทยาศาสตร์ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ธารน้ำใจ
5 สุขศึกษา และพลศึกษา อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
6 ศิลปะ ธารน้ำใจ
7 ภาษาต่างประเทศ นาแกพิทยาคม
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บ้านหนองหอยคำอ้อม
9 คอมพิวเตอร์ นาแกพิทยาคม/อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
10 หุ่นยนต์ นาแกพิทยาคม
11 การงานอาชีพ นาแกพิทยาคม
12 ปฐมวัย ธารน้ำใจ
13 การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ธารน้ำใจ
14 นักบินน้อย สพฐ. นาแกพิทยาคม
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ธารน้ำใจ
16 ภาพยนต์สั้น ธารน้ำใจ
ลำดับ เครือข่าย ลำดับที่การแข่งขัน
1 วังตามัวกุรุคุ 1
2 บ้านผึ้งโพธิ์ตาก 2
3 ฝั่งแดงน้ำก่ำ 3
4 คำเตย 4
5 วังยางพัฒนา 5
6 โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม 6
7 พระธาตุพนม 7
8 นาถ่อนโพนแพง 8
9 โพนทองหนองย่างนางาม 9
10 บ้านกลาง-ดงขวาง 10
11 บ้านแก้งหนองสังข์ 11
12 พิมานพุ่มแกสีชมพู 12
13 หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ 13
14 พระซองนาเลียง 14
15 อุ่มเหม้านาหนาด 15
16 นาแกนาคู่ 16
17 กุตาไก้นามะเขือ 17
18 พระธาตุมรุกขนคร 18
19 เรณูนคร 19
20 พระธาตุมหาชัย 20
21 อนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า 21
22 หนองญาตินาราชควาย 22
23 หนองฮีหนองเทาใหญ่ 23
24 ปลาปากสว่างวิทย์ 24
25 สุนทรอาจสามารถนาทราย 25
ลำดับการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
ลำดับ โรงเรียน ลำดับที่การแข่งขัน
1 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 1
2 ชุมชนบ้านพุ่มแก 2
3 นางามวิทยาคาร 3
4 บ้านดอนแดงเจริญทอง 4
5 บ้านดอนขาว 5
6 บ้านหนองค้าโคกกุง 6
7 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 7
8 บ้านหนองปลาดุก 8
9 บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) 9
10 บ้านนามูลฮิ้น 10
11 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 11
12 บ้านโพธิ์ตาก 12
13 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ 13
14 บ้านโคกกลาง 14
15 บ้านยอดชาดวิทยา 15
16 บ้านนายอ 16
17 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 17
18 บ้านนาเลียง 18
19 โพนสวางนางิ้ววิทยา 19
20 บ้านนาคู่ 20
21 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 21
22 บ้านนาคอกควาย 22
23 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีฯ) 23
24 บ้านกุรุคุ 24
25 บ้านคำสว่าง 25
26 บ้านสําราญ 26
27 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวฯ 27
28 ศรีโพนทองวิทยา 28
29 บ้านชะโนต 29
30 ไทยรัฐวิทยา50(บ้านคำพี้) 30
31 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 31
32 บ้านนาดอกไม้ 32
33 บ้านแสนพันหมันหย่อน 33
34 ธารน้ำใจ 34
35 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 35
36 บ้านโคกหินแฮ่ 36
37 บ้านม่วง 37
38 บ้านผึ้ง 38
39 บ้านวังตามัว 39
40 บ้านนากุงยางคำ 40

แผนผังสถานที่แข่งขัน