หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 010 1.100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
2 051 1.200 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
3 062 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 0
4 709 5.200 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 ทีม 10 คน/ครู 2 คน 0
5 709 5.200 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.5 ทีม 10 คน/ครู 2 คน 0
6 709 5.200 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 2 คน 0
7 709 5.200 คหกรรม ป.3-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
8 709 5.200 การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
9 071 2.100 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0
10 070 2.200 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0
11 776 3.000 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
12 102 4.100 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
13 103 4.200 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
14 708 5.100 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
15 709 5.200 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0