หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 795 1.200 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 796 1.300 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 800 2.100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 801 2.200 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 815 6.000 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
6 815 6.000 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
7 815 6.000 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 ทีม 2 /ครู 1 คน 0
8 815 6.000 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 ทีม 2 /ครู 1 คน 0