หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 243 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
2 247 1.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
3 757 2.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
4 758 2.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
5 755 3.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
6 756 3.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
7 250 4.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 0
8 251 4.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 0