ที่ กลุ่ม เกณฑ์การแข่งขัน หมายเหตุ
1 ภาษาไทย ดาวน์โหลด
new
2 คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
new
3 วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
new
4 นักบินน้อย สพฐ. ดาวน์โหลด
new
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
new
6 สุขศึกษาและพลศึกษา ดาวน์โหลด
new
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ดาวน์โหลด
new
8 ศิลปะ-ดนตรี ดาวน์โหลด
new
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ ดาวน์โหลด
new
10 ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด
new
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด
new
12 คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
new
13 หุ่นยนต์ ดาวน์โหลด
new
14 การงานอาชีพ ดาวน์โหลด
new
15 ปฐมวัย ดาวน์โหลด
new
16 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ดาวน์โหลด
new
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ดาวน์โหลด
new

หมายเหต : กิจกรรมที่ประกาศไปแล้ว แต่ยังไม่มีเกณฑ์ ให้ยึดเกณฑ์เดิมก่อน โดยขณะนี้กำลังยืนยันร่างเกณฑ์ใหม่